楞严经原文网
楞严经原文网
妙法莲华经原文 妙法莲华经译文 妙法莲华经注音 妙法莲华经经典 妙法莲华经视频
主页/ 妙法莲华经注音/ 文章正文

卷六 嘱累品 第二十二(注音)

导读:尔时释迦牟尼佛从法座起,现大神力,以右手摩无量菩萨摩诃萨顶,而作是言:‘我于无量百千万亿阿僧祇劫、修习是难...

卷六 嘱累品 第二十二(注音)

ěr
shí

shì
jiā
móu


cóng

zuò


xiàn

shényòu
shǒu


liàng

dǐng

ér
zuò
shì
yán
liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié

xiū

shì
nán

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jīn


zhǔ

děng


děng
yīng
dāng

xīn
liú
guǎng
广
lìng
zēngshì
sān

zhū

dǐng

ér
zuò
shì
yán
liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié

xiū

shì
nán

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jīn


zhǔ

děng


děng
dāng
shòu
chí


sòng

guǎng
广
xuānlìng

qiè
zhòng
shēng


wén
zhī

suǒ

zhělái
yǒu


bēi


zhū
qiān
lìnsuǒ
wèi

néng

zhòng
shēng


zhī
zhì
huì


lái
zhì
huì


rán
zhì
huì


lái
shì

qiè
zhòng
shēng
zhī

shī
zhǔ


děng

yīng
suí
xué

lái
zhīshēng
qiān
lìn


wèi
lái
shì

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

xìn

lái
zhì
huì
zhě

dāng
wèi
yǎn
shuō


huá
jīng

shǐ
使

wén
zhī

wèi
lìng

rén


huì


ruò
yǒu
zhòng
shēng

xìn
shòu
zhě

dāng


lái

shēn

zhōng

shì
jiào
děng
ruò
néng

shì


wéi

bào
zhū

zhī
ēn

shí
zhū


wén

zuò
shì
shuō


jiē

huān

biàn
mǎn

shēn


jiā
gōng
jìng


gōng


tóu


zhǎng
xiàng
shēng
yán


shì
zūn
chì

dāng

fèng
xíng

wéi
rán

shì
zūn

yuàn

yǒu


zhū

zhòng


shì
sān
fǎnshēng
yán


shì
zūn
chì

dāng

fèng
xíng

wéi
rán

shì
zūn

yuàn

yǒu


ěr
shí
shì
jiā
móu


lìng
shí
fāng
lái
zhū
fēn
shēn


huán
běn


ér
zuò
shì
yán

zhū


suí
suǒ
ān

duō
bǎo


huán
shuō
shì

shí

shí
fāng

liàng
fēn
shēn
zhū


zuò
bǎo
shù
xià
shī

zuò
shàng
zhě


duō
bǎo


bìng
shàng
xíng
děng

biān
ā
sēng
zhòng

shè


děng
shēng
wén

zhòngqiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
děng

wén

suǒ
shuō

jiē

huān