楞严经原文网
楞严经原文网
妙法莲华经原文 妙法莲华经译文 妙法莲华经注音 妙法莲华经经典 妙法莲华经视频
主页/ 妙法莲华经注音/ 文章正文

卷六 法师功德品 第十九(注音)

导读:尔时佛告常精进菩萨摩诃萨:‘若善男子、善女人,受持是法华经,若读、若诵,若解说、若书写,是人当得八...

卷六 法师功德品 第十九(注音)

ěr
shí

gào
cháng
jīng
jìn


ruò
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí
shì

huá
jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiě

shì
rén
dāng


bǎi
yǎn
gōng


qiān
èr
bǎi
ěr
gōngbǎi

gōng


qiān
èr
bǎi
shé
gōngbǎi
shēn
gōng


qiān
èr
bǎi

gōngshì
gōng


zhuāng
yán
liù
gēn

jiē
lìng
qīng
jìng

shì
shàn
nán


shàn

rénsuǒ
shēng
qīng
jìng
ròu
yǎn

jiàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
nèi
wài
suǒ
yǒu
shān
lín

hǎi

xià
zhì
ā
shàng
zhì
yǒu
dǐng


jiàn

zhōng

qiè
zhòng
shēngyīn
yuán

guǒ
bào
shēng
chù


jiàn

zhī

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò


zhòng
zhōngsuǒ
wèi
xīn

shuō
shì

huá
jīng


tīng

gōng


shì
rén


bǎi

gōng

shū
shèng
yǎn


shì
zhuāng
yán
shèn
qīng
jìngsuǒ
shēng
yǎn


jiàn
sān
qiān
jiè

nèi
wài

lóu
shān
tiě
wéi

bìng
zhū

shān
lín


hǎi
jiāng

shuǐ

xià
zhì
āshàng
zhì
yǒu
dǐng
chù


zhōng
zhū
zhòng
shēng


qiè
jiē

jiàn

suī
wèi

tiān
yǎn

ròu
yǎn


shì
cháng
jīng
jìn

ruò
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí

jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiě


qiān
èr
bǎi
ěr
gōngshì
qīng
jìng
ěr

wén
sān
qiān

qiān
shì
jiè

xià
zhì
ā
shàng
zhì
yǒu
dǐng


zhōng
nèi
wài
zhǒng
zhǒng

yán
yīn
shēng

xiàng
shēng


shēng

niú
shēng

chē
shēngshēng

chóu
tàn
shēng

luó
shēng


shēng

zhōng
shēng

líng
shēng

xiào
shēng


shēng

nán
shēng


shēng

tóng

shēng

tóng

shēng


shēng

fēi

shēng


shēng


shēng

fán

shēng

shèng
rén
shēng


shēngshēng

tiān
shēng

lóng
shēng


chā
shēng

qián


shēng

ā
xiū
luó
shēng

jiā
lóu
luó
shēng

jǐn

luó
shēng


hóu
luó
qié
shēng

huǒ
shēng

shuǐ
shēng

fēng
shēngshēng

chù
sheng
shēng

è
饿
guǐ
shēng


qiū
shēng


qiū

shēng

shēng
wén
shēng


zhī

shēngshēng


shēng


yào
yán
zhī

sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhōng

qiè
nèi
wài
suǒ
yǒu
zhū
shēng

suī
wèi

tiān
ěr
suǒ
shēng
qīng
jìng
cháng
ěr

jiē

wén
zhī


shì
fēn
bié
zhǒng
zhǒng
yīn
shēng
ér

huài
ěr
gēn

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yánsuǒ
shēng
ěr

qīng
jìng

zhuó
huìcháng
ěr
wén

sān
qiān
shì
jiè
shēng

xiàng

chē
niú
shēng

zhōng
líng
luó

shēng

qín

kōng
hóu
shēng

xiāo

zhī
yīn
shēng

qīng
jìng
hǎo

shēng

tīng
zhī
ér

zhù


shù
zhǒng
rén
shēng

wén

néng
jiě
le

yòu
wén
zhū
tiān
shēng

wēi
miào
zhī

yīn


wén
nán

shēng

tóng

tóng

shēng

shān
chuān
xiǎn

zhōng

jiā
líng
pín

shēng

mìng
mìng
děng
zhū
niǎo


wén

yīn
shēngzhòng

tòng

zhǒng
zhǒng
chǔ

shēng

è
饿
guǐ
qiú
suǒ
yǐn
shí
shēng

zhū
ā
xiū
luó
děng


zài

hǎi
biān


gòng
yán

shí

chū


yīn
shēng


shì
shuō

zhě

ān
zhù


jiān

yáo
wén
shì
zhòng
shēng

ér

huài
ěr
gēn

shí
fāng
shì
jiè
zhōng

qín
shòu
míng
xiāngshuō

zhī
rén
wén
zhī


zhū
fàn
tiān
shàng

guāng
yīn

biàn
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng
tiān

yán

zhī
yīn
shēng


shī
zhù
jiē

wén
zhī


qiè

qiū
zhòng


zhū

qiū


ruò

sòng
jīng
diǎn

ruò
wéi

rén
shuō


shī
zhù
jiē

wén
zhī


yǒu
zhū
sòng

jīng


ruò
wéi

rén
shuō

zhuàn

jiě
shì
zhū
yīn
shēng


jiē

wén
zhī

zhū


shèng
zūn

jiào
huà
zhòng
shēng
zhě


zhū

huì
zhōng

yǎn
shuō
wēi
miào


chí


huá
zhě


jiē

wén
zhī

sān
qiān

qiān
jiè

nèi
wài
zhū
yīn
shēng

xià
zhì
āshàng
zhì
yǒu
dǐng
tiān

jiē
wén

yīn
shēng

ér

huài
ěr
gēn


ěr
cōng
néng
fēn
bié
zhī

chí
shì

huá
zhě

suī
wèi

tiān
ěr

dàn
yòng
suǒ
shēng
ěr

gōngshì
cháng
jīng
jìn

ruò
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí
shì
jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiě

chéng
jiù

bǎi

gōngshì
qīng
jìng

gēn

wén

sān
qiān

qiān
shì
jiè
shàng
xià
nèi
wài
zhǒng
zhǒng
zhū
xiāng


màn

huá
xiāng

shé

huá
xiānghuá
xiāng

zhān

huá
xiāng


luó
luó
huá
xiāng

chì
lián
huá
xiāng

qīng
lián
huá
xiāng

bái
lián
huá
xiāng

huá
shù
xiāng

guǒ
shù
xiāng

zhān
tán
xiāng

chén
shuǐ
xiāng

duō

luó

xiāng

duō
qié
luó
xiāng


qiān
wàn
zhǒng

xiāng

ruò


ruò
wán

ruò

xiāng

chí
shì
jīng
zhějiān
zhù


néng
fēn
bié

yòu

bié
zhī
zhòng
shēng
zhī
xiāng

xiàng
xiāng


xiāng

niú
yáng
děng
xiāng

nán
xiāng


xiāng

tóng

xiāng

tóng

xiāng


cǎo

cóng
lín
xiāng

ruò
jìn

ruò
yuǎn

suǒ
yǒu
zhū
xiāng


jiē

wén

fēn
bié

cuò

chí
shì
jīng
zhě

suī
zhù
wén
tiān
shàng
zhū
tiān
zhī
xiāngzhì
duō
luó


bǐng
tuó
luó
shù
xiāng


màn
tuó
luó
huá
xiāngmàn
tuó
luó
huá
xiāng

màn
shū
shā
huá
xiāngmàn
shū
shā
huá
xiāng

zhān
tán

chén
shuǐ

zhǒng
zhǒng

xiāng

zhū

huá
xiāng


shì
děng
tiān
xiāng


suǒ
chū
zhī
xiāngwén
zhī

yòu
wén
zhū
tiān
shēn
xiāng

shì

huán
yīn
zài
shèng
diàn
殿
shàngshí
xiāng

ruò
zài
miào

táng
shàng

wèi
dāo

zhū
tiān
shuō

shí
xiāng

ruò

zhū
yuán
yóu

shí
xiāngtiān
děng
nán

shēn
xiāng

jiē

yáo
wén


shì
zhǎn
zhuǎn
nǎi
zhì
fàn
shì

shàng
zhì
yǒu
dǐng
zhū
tiān
shēn
xiāng


jiē
wén
zhī

bìng
wén
zhū
tiān
suǒ
shāo
zhī
xiāng


shēng
wén
xiāng


zhī

xiāngxiāng

zhū

shēn
xiāng


jiē
yáo
wén

zhī

suǒ
zài

suī
wén

xiāng

rán


gēn

huài

cuò

ruò

fēn
bié
wèi

rén
shuō


niàn

miù

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
rén

qīng
jìngshì
jiè
zhōng

ruò
xiāng
ruò
chòu


zhǒng
zhǒng

wén
zhī


màn
duō

luó
zhān
tán

chén
shuǐ

guì
xiāng

zhǒng
zhǒng
huá
guǒ
xiāng


zhī
zhòng
shēng
xiāng

nán


rén
xiāng

shuō

zhě
yuǎn
zhù

wén
xiāng
zhī
suǒ
zài


shì
zhuàn
lún
wáng

xiǎo
zhuàn
lúnqún
chén
zhū
gōng
rén

wén
xiāng
zhī
suǒ
zài

shēn
suǒ
zhù
zhēn
bǎozhōng
bǎo
zàng

zhuàn
lún
wáng
bǎo


wén
xiāng
zhī
suǒ
zài

zhū
rén
yán
shēnfu

yīng
luò

zhǒng
zhǒng
suǒ

xiāng

wén
xiāng
zhī

shēn

zhū
tiān
ruò
háng
zuò

yóu


shén
biàn

chí
shì

huá
zhě

wén
xiāng

néng
zhī

zhū
shù
huá
guǒ
shíyóu
xiāng


chí
jīng
zhě
zhùzhī

suǒ
zài

zhū
shān
shēn
xiǎn
chù

zhān
tán
shù
huā


zhòng
shēng
zài
zhōng
zhě

wén
xiāng
jiē
néng
zhī

tiě
wéi
shān

hǎi


zhōng
zhū
zhòng
shēng

chí
jīng
zhě
wén
xiāng


zhī

suǒ
zài

ā
xiū
luó
nán
zhū
juàn
shǔ

dòu
zhèng
yóu

shí

wén
xiāng
jiē
néng
zhī

kuàng

xiǎn
ài
chù

shī
zi
xiàng

láng


niú
shuǐ
niú
děng

wén
xiāng
zhī
suǒ
zài

ruò
yǒu
huái
怀
rèn
zhě

wèi
biàn

nángēn

fēi
rén

wén
xiāng

néng
zhī


wén
xiāngzhī

chū
huái
怀
rèn

chéng
jiù

chéng
jiù

ān

chǎn
wén
xiāngzhī
nán

suǒ
niàn

rǎn

chī
huì
xīn


zhī
xiū
shàn
zhě


zhōng
zhòng

cáng

jīn
yín
zhū
zhēn
bǎo

tóng

zhī
suǒ
shèng

wén
xiāng

néng
zhī

zhǒng
zhǒng
zhū
yīng
luò


néng
shí

jià

wén
xiāng
zhī
guì
jiàn

chū
chù

suǒ
zài

tiān
shàng
zhū
huá
děng

màn
tuó
màn
shū
shāzhì
duō
shù

wén
xiāng

néng
zhī

tiān
shàng
zhū
gōng
diàn
殿

shàng
zhōng
xià
chā
bié

zhòng
bǎo
huā
zhuāng
yán

wén
xiāng

néng
zhī

tiān
yuán
lín
shèng
diàn
殿

zhū
guān
miào

táng

zài
zhōng
érwén
xiāng

néng
zhī

zhū
tiān
ruò
tīng


huò
shòu


shí

lái
wǎng
háng
zuò


wén
xiāng

néng
zhī

tiān

suǒ
zhù


hǎo
huá
xiāng
zhuāng
yán

zhōu
xuán
yóu

shí

wén
xiāng

néng
zhī


shì
zhǎn
zhuǎn
shàng

nǎi
zhì

fàn
shì


chán
chū
chán
zhě

wén
xiāng

néng
zhī

guāng
yīn
biàn
jìng
tiān

nǎi
zhì

yǒu
dǐng

chū
shēng

tuì
退
méi

wén
xiāng

néng
zhī

zhū

qiū
zhòng
děngcháng
jīng
jìn

ruò
zuò
ruò
jīng
hángsòng
jīng
diǎn

huò
zài
lín
shù
xià

zhuān
jīng
ér
zuò
chán

chí
jīng
zhě
wén
xiāng


zhī

suǒ
zàizhì
jiān


zuò
chán
ruò

sòng

huò
wéi
rén
shuō


wén
xiāng

néng
zhī

zài
zài
fāng
shì
zūn


qiè
suǒ
gōng
jìng

mǐn
zhòng
ér
shuō


wén
xiāng

néng
zhī

zhòng
shēng
zài

qián

wén
jīng
jiē
huān
ér
xiū
xíng

wén
xiāng

néng
zhī

suī
wèi
lòu

shēng


ér
shì
chí
jīng
zhě

xiānxiāng
cháng
jīng
jìn

ruò
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí
shì
jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiě


qiān
èr
bǎi
shé
gōng


ruò
hǎo

ruò
chǒu

ruò
měi


měi


zhū
zài

shé
gēn

jiē
biàn
chéng
shàng
wèi


tiān
gān
měi
zhě

ruò

shé
gēn


zhòng
zhōng
yǒu
suǒ
yǎn
shuō

chū
shēn
miào
shēng

néng


xīn

jiē
lìng
huān

kuài


yòu
zhū
tiān


tiān


shì
fàn
zhū
tiān

wén
shì
shēn
miào
yīn
shēng

yǒu
suǒ
yǎn
shuō
yán
lùnjiē

lái
tīng


zhū
lóng

lóngchā


chā


qiánqián
ā
xiū
luó

ā
xiū
luó


jiā
lóu
luó

jiā
lóu
luó


jǐn

luó

jǐn

luóhóu
luó
qié


hóu
luó
qié


wèi
tīngjiē
lái
qīn
jìn
gōng
jìng
gōng
yǎngqiū


qiū


yōu

sāi

yōuguó
wáng

wáng


qún
chén

juàn
shǔ

xiǎo
zhuàn
lún
wáng


zhuàn
lún
wáng


bǎo
qiān

nèi
wài
juàn
shǔ

chéng

gōng
diàn
殿


lái
tīngshì


shàn
shuō
luó
mén


shì

guó
nèi
rén
mín

jìn

xíng
shòu
寿

suí
shì
gōng
yǎng

yòu
zhū
shēng
wén


zhī

zhū


cháng

jiàn
zhī

shì
rén
suǒ
zài
fāng
miàn

zhū

jiē
xiàng

chù
shuōnéng
shòu
chí

qièyòu
néng
chū

shēn
miào

yīn

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
rén
shé
gēn
jìng

zhōng

shòu
è
wèi


yǒu
suǒ
shí
dàn


jiē
chéng
gānshēn
jìng
miào
shēngzhòng
shuōzhū
yīn
yuán


yǐn
dǎo
zhòng
shēng
xīn

wén
zhě
jiē
huān


shè
zhū
shàng
gōng
yǎng

zhū
tiān
lóng

chā


ā
xiū
luó
děng

jiē

gōng
jìng
xīn

ér
gòng
lái
tīng


shì
shuō

zhī
rén

ruò


miào
yīn

biàn
mǎn
sān
qiān
jiè

suí


néng
zhì


xiǎo
zhuàn
lún
wáng


qiān

juàn
shǔ


zhǎng
gōng
jìng
xīn

cháng
lái
tīng
shòu


zhū
tiān
lóng

chā

luó
chà

shě
huān

xīn

cháng

lái
gōng
yǎng

fàn
tiān
wáng

wáng


zài


zài


shì
zhū
tiān
zhòng

cháng
lái
zhì

suǒ

zhū

wén

shuō

yīn

cháng
niàn
ér
shǒu


huò
shí
wéi
xiàn
shēn
cháng
jīng
jìn

ruò
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí
shì
jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiěbǎi
shēn
gōngqīng
jìng
shēn


jìng
liú


zhòng
shēng

jiàn


shēn
jìng


sān
qiān

qiān
shì
jiè
zhòng
shēng

shēng
shí


shí

shàng
xià

hǎo
chǒu

shēng
shàn
chù

è
chùzhōng
xiàn


tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shān


lóu
shān
lóu
shān
děng
zhū
shānzhōng
zhòng
shēngzhōng
xiàn

xià
zhì
ā
shàng
zhì
yǒu
dǐng

suǒ
yǒu

zhòng
shēngzhōng
xiàn

ruò
shēng
wén


zhī

zhū


shuō


jiē

shēn
zhōng
xiàn


xiàng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò
chí

huá
zhě


shēn
shèn
qīng
jìngjìng
liú


zhòng
shēng
jiē

jiàn

yòu

jìng
míng
jìng


jiàn
zhū

xiàng
jìng
shēn

jiē
jiàn
shì
suǒ
yǒu

wéi


míng
liǎo


rén
suǒ

jiàn

sān
qiān
shì
jiè
zhōng


qiè
zhū
qún
méng

tiān
rén
ā
xiū
luóguǐ
chù
shēng


shì
zhū

xiàng

jiē

shēn
zhōng
xiàn

zhū
tiān
děng
gōng
diàn
殿

nǎi
zhì

yǒu
dǐng

tiě
wéi


lóu
lóu
shān

zhū

hǎi
shuǐ
děng

jiē

shēn
zhōng
xiàn

zhū


shēng
wén

děng

ruò

ruò
zài
zhòng

shuō


jiē
xiàn

suī
wèi


lòu

xìng
zhī
miào
shēn


qīng
jìng
chángqiè

zhōng
xiàn
cháng
jīng
jìn

ruò
shàn
nán


shàn

rén


lái
miè
hòu

shòu
chí
shì
jīng

ruò


ruò
sòng

ruò
jiě
shuō

ruò
shū
xiě


qiān
èr
bǎi

gōngshì
qīng
jìng

gēn

nǎi
zhì
wén

tōng


liàng

biān
zhī


jiě
shìnéng
yǎn
shuō
zhì


yuè


yuè
nǎi
zhì

suì

zhū
suǒ
shuō


suí
jiē

shí
xiàng

xiāng
wéi
bèi

ruò
shuō

jiān
jīng
shū

zhì
shì

yán


shēng

děng

jiē
shùn
zhèng


sān
qiān

qiān
shì
jiè
liù

zhòng
shēng

xīn
zhī
suǒ
xíng

xīn
suǒ
dòng
zuò

xīn
suǒ

lùn

jiē

zhī
zhī

suī
wèi


lòu
zhì
huì

ér


gēn

qīng
jìngshì
rén
yǒu
suǒ

wéi

chóu
liàng

yán
shuō

jiē
shì

zhēn
shí


shì
xiān

jīng
zhōng
suǒ
shuō

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
rén

qīng
jìng

míng


zhuó
huìmiào

gēn

zhī
shàng
zhōng
xià


nǎi
zhì
wéntōng


liàng


shuō

yuè

yuè
zhì
suì

shì
shì
jiè
nèi
wài


qiè
zhū
zhòng
shēng

ruò
tiān
lóng

rén


chā
guǐ
shén
děng


zài
liù

zhōng

suǒ
niàn
ruò
gān
zhǒng

chí

huá
zhī
bào


shí
jiē

zhī

shí
fāng

shù


bǎi

zhuāng
yán
xiāng

wéi
zhòng
shēng
shuōwén
néng
shòu
chí


wéi

liàng


shuōliàng

zhōng
shǐ

wàng
cuò


chí

huázhī
zhū

xiāng

suí

shí
míng


yán


suǒ
zhī
yǎn
shuō


rén
yǒu
suǒ
shuō

jiē
shì
xiān
yǎn

zhòng

suǒ
wèi

chí

huá
jīng
zhě


gēn
jìng
ruò


suī
wèi


lòu

xiān
yǒu

shì
xiāng

shì
rén
chí

jīng

ān
zhù

yǒu


wéi

qiè
zhòng
shēng

huān

ér
ài
jìng

néng

qiān
wàn
zhǒng

shàn
qiǎo
zhī

yán

fēn
bié
ér
shuō


chí

huá
jīng